Bochemit Optimal Forte Szintelen 5kg

30 957Ft

2 készleten

Végösszeg:
Cikkszám: 2000000252254 Kategória:

Leírás

Bochemit optima forte
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 1 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1 Termék azonosító
Kereskedelmi neve: Bochemit Optimal Forte barna
Szinonímák:
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:
A keverék ajánlott felhasználása: Tömény, vízben oldható folyékony gomba-és rovarölő termék kültérbe és beltérbe
helyezett faanyagok hosszantartó, megelőző védelmére fakárosító gombák,
penész és rovarok ellen. Gomba és rovarírtó koncentrátum.
Ellenjavallt felhasználás: Nem alkalmazható favédelemre olyan felületeken, amelyek közvetlenül
érintkezésbe kerülhetnek bőrrel, ivóvízzel, élelmiszerrel, takarmánnyal,
gyermekbútorok és gyermekjátékok gyártására felhasznált fával.
1.2 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó neve: BOCHEMIE a.s.
Gyártó címe: Lidická 326, 735 81 Bohumín, �R
Adó azonosító szám: 293 96 824
Telefonszám/fax: +420 596 091 111 / +420 596 013 462
E-mail: bochemie@bochemie.cz
Biztonsági adatlapért felelős
személy (e-mail): MSDS@bochemie.cz
Sürgősségi telefonszám(Prága): Toxikologické informa�ní st�edisko – Toxikológiai Információs Központ
Cím: Na Boji�ti 1, 128 08 Praha 2 CZ.
Telefon: + 224 91 92 93 / + 224 91 54 02.
Kizárólagos forgalmazó neve: P&P Trade Services Kft.
Forgalmazó címe: 2011 Budakalász, Budai út 4.
Adó azonosító szám: 22917382-2-13
Telefonszám: +3626/ 786 517
E-mail: office@ppts.hu
Sürgősségi telefonszám (Magyarország): Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)
Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
Telefon: 06-80-20-11-99 (éjjel-nappal) +36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)
2. VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA
A termék a 1272/2008/EK Rendelet szerint osztályozott.
I 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008/EK Rendelet szerint
Bőrre Korr. 1B, H314 Szem kár. 1, H318 Akut vízi 1, H400
Krónikus vízi 1, H410
– A teljes figyelmeztető mondatokat a 16. pont, míg a veszélyjeleket a 2.2. pont tartalmazza.
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 2 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
A legfontosabb kedvezőtlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások: Fémre
korróziós hatással bírhat. Keverék súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Lenyelve ártalmas. Nagyon
mérgező a vízi élőlényekre hosszan tartó károsodást okozhat.
I 2.2 Címkézési elemek
Veszélyjelek és szimbólumok:
Figyelmeztető szó: Veszély
Figyelmeztető mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást
okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P234 Az eredeti edényben tartandó.
P260 A por/füst/gáz/köd/gozök/permet belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P303+P361+P353+P310 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az
összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Azonnal forduljon
orvoshoz.
P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén:
Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
Kiegészítő címkézési elem: EUH208 A termék Propikonazol, Permetrint tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.
2.3. Egyéb veszélyek: PBT és vPvB teszt a keverékre nem készült a REACH rendelet XIII. melléklete szerint.
3. ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
3.1 Anyagok
Nem releváns – nem anyag.
3.2 Keverékek
I 3.2.1 Anyagok a keverékben
Anyag megnevezése
konc.
(%)
CAS szám
EC szám
Index szám
REACH
szám
Besorolás
1272/2008/EK, CLP szerint
Alcohols, C12-15, branched and
linear, ethoxylated
< 10 106232-83-1
500-294-5


Akut Tox. 4, H302 Sezm kár. 1, H318 Krónikus vízi 3, H412
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 3 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
Alkylbenzyldimetylamonium
chlorid
6.0 68424-85-1
270-325-2


H290 Bőrre korr. 1B, H314 Szem kár. 1, H318 Akut Tox. 4,
H302 Akut vízi 1, H400 Krónikus vízi 1, H410
Sodium nitrite
480 perc.
d) Légutak védelme: Biztosítson megfelelő elszívást (aspiratort).
8.2.3Környezeti expozíció ellenőrzések
Tartsuk be a kezelésre, tárolásra vonatkozó utasításokat, különösen azokat a megelőző intézkedéseket, amelyek
megakadályozzák a termék vízfolyásokba, talajba és a csatornahálózatba való kiömlését. (további információkért lásd
a Víz – Kezelési Feltételeket a Cseh Törvénykönyv 254/2001 számú paragrafusa alapján).
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Külső: Folyadék
Szín: szintelen
Szag: Enyhén aromás
Szag küszöbérték: Enyhén aromás
pH (20 °C-on): 10 – 11,5
Olvadáspont, °C: Nem becsült
Fagyáspont, °C: Nem becsült
Forráspont, °C: Nem meghatározott
Lobbanáspont, °C: Nem meghatározott
Párolgási sebesség: Nem meghatározott
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Nem tűzveszélyes
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem tűzveszélyes
Gőznyomás, °C: Nem meghatározott
Gőzsűrűség:
Nem meghatározott
Relatív sűrűség (20 °C-on): kb. 1
Oldékonyság: Korlátlanul oldódik vízben
Megoszlási hányados n-oktanol/víz: Nem meghatározott
Öngyulladási hőmérséklet: Nem meghatározott
Bomlási hőmérséklet: Nem becsült
Viszkozitás: Nem becsült
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanó
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 7 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
Oxidáló tulajdonság: nem mutat oxidáló
tulajdonságokat
9.1 Egyéb információk
Illékony szerves vegyületek tartalma (VOC): A/e) WB 130 g / l, tartalom 4,000 mg/kg
LC50 belégzés, patkány > 5,800 mg/m3
/4h
Tebuconazole
LD50 szájon át, patkány = 1700 mg/kg
Ethanolamin
LD50 szájon át, patkány = 1,515 mg/kg
LD50 bőrön át, nyúl = 2,504 mg/kg
LC50 belégzés, patkány > 1.3 mg/l/6h
Alkoholok, c-12-15, elágazó és lineáris, etoxilált
LD50 szájon át = 300-2000 mg/kg (ATE= 555,6 mg/kg)
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-12-16-alkildimetil, kloridok
LD50 szájon át, patkány = 397,5 mg / kg
N- (3-amino-propil) -N-dodecylpropane-1,3-diamin
LD50 szájon át, patkány = 261 mg / kg
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 8 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
Nátrium-nitrit
LD50 szájon át, patkány = 80 mg / kg
b) bőrkorrózió/irritáció: A keverék súlyos égési sérülést okozhat.
c) súlyos szem károsodás/irritáció: A keverék súlyos szemkárosodást okozhat.
d) légzőszervi vagy
bőr túlérzékenység:
Osztályozási kritériumoknak alapján nem állnak rendelkezésre adatok. A
termék Propikonazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
e) csíra-sejt mutagenitás:
Osztályozási kritériumoknak alapján nem állnak rendelkezésre adatok.
f) rákkeltő:
Osztályozási kritériumoknak alapján nem állnak rendelkezésre adatok.
g) reprodukciós toxicitás:
Osztályozási kritériumoknak alapján nem állnak rendelkezésre adatok.
h) STOT-egyszeri expozíció: Osztályozási kritériumoknak alapján nem állnak rendelkezésre adatok.
i) STOT-ismétlődő exposure: Osztályozási kritériumoknak alapján nem állnak rendelkezésre adatok.
j.) Aspirációs veszély: Osztályozási kritériumoknak alapján nem állnak rendelkezésre adatok.
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
I 12.1 Toxicitás
Nem megállapított a keverékre.
Tebuconazol
Akut toxicitás (daphnia) EC50 2.79 mg/l/48 óra
Akut toxicitás (alga) IC50 3.8 mg/l/72 óra
Akut toxicitás (hal) LC50 4.4 mg/l/96 óra
Krónikus toxicitás (daphnia) NOEC 0.01 mg/l/21nap
Ethanolamin
Akut toxicitás (daphnia) EC50 65 mg/l/48 óra
Akut toxicitás (alga) EC50 22 mg/l/72 óra
Akut toxicitás (hal) LC50 170 mg/l/96 óra
Toxicitás (microorganizmusok) EC50 110 mg/l/17 óra
Krónikus toxicitás (hal) NOEC 1.2 mg/l/30 nap
Amidok, c8-18 és c18-nátriumsó, N, N-bis
(hidroxi-etil)
Akut toxicitás (daphnia) EC50 9,8 mg/l (Daphnia magna)
Akut toxicitás (alga) EC50 2340 mg/l (Chlorella sp.)
Akut toxicitás (hal) LC50 850 mg/l (Lebistes reticulatus)
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-12-16-alkildimetil, kloridok
Akut toxicitás (alga) LC50 0.03 mg/l
Akut toxicitás (hal) LC50 0,515 mg/l
Toxicitás (daphnia) EC50 0.016 mg/l
Krónikus toxicitás (alga) NOEC 0,009 mg/l
Propiconazol
Akut toxicitás (daphnia) (OECD202) EC50 10.2 mg/l/48 óra
Akut toxicitás (hal) (OECD203) LC50 4.3 mg/l/96 óra (Oncorhyncus mykiss)
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 9 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
Akut toxicitás (alga) (OECD201) EC50 9 mg/l/120 óra (Pseudokirchnerella subcapitata)
N- (3-amino-propil) -N-dodecylpropane-1,3-diamin
Akut toxicitás (daphnia) EC50 0.73 mg/l/48 óra
Akut toxicitás (hal) LC50 0.45 mg/l/96 óra
Akut toxicitás (alga) ErC50 0.012 mg/l/72 óra
Krónikus toxicitás (daphnia) NOEC 0.024 mg/l/96h, 0.01 mg/l/21nap
Fenoxycarb
Akut toxicitás (daphnia) EC50 0.4 mg/l/48 óra (Daphnia magna)
Akut toxicitás (hal) LC50 0.66 mg/l/96 óra (Oncorhyncus mykiss)
Akut toxicitás (alga) EC50 0,54 mg/l/96 óra (Scenedesmus subspicatus)
Alkoholok, C12-15, elágazó és lineáris, etoxilált
Krónikus toxicitás (daphnia) NOEC 0.17 mg/l/21 nap
Nátrium-nitrit
Akut toxicitás (hal)
Akut toxicitás (alga)
LC50
EC50
10,65-240 ppm/96 óra
48 ppm/96 óra
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
A termék egyéb komponensei fokozatosan lebomlanak a környezetben.
N- (3-amino-propil) -N-dodecylpropane-1,3-diamin
Biológiailag lebomló. Módszer OECD 303A kb. 96% /12-15 nap Lebonthatóság: 91%/ 28 nap módszer OECD
302B. Termesztési mód egy zárt edényben 79%. Biológiai lebonthatóság OECD 301 D / 28 nap Mineralizálódott
73,8% / 28 nap.
Alkilbenzil klorid
Biológiailag lebomló. Biológiai lebonthatóság > 60% /28 nap.
Fenoxycarb
Biológiailag lebomló.
Tebuconazol
Nehezen bomlik le. Lebonthatóság / elimináció foka: 20%. Időtartam: 28 nap. Biológiai lebonthatóság Teszt 301C.
Propiconazol
Stabilitás vízben: felezési idő 28-64 nap. Propikonazol vízben stabil.
Stabilitás talajban: felezési idő 66-170 nap. Propikonazol nem stabil a talajban.
Biológiai lebonthatóság: nem lebontható.
Ethanolamin
Biokémiai oxigénigény (BOI5): 800 mg / g (5 nap).
Elméleti oxigénigény: 2,36 mg / mg.
Alkoholok, C12-15, elágazó és lineáris, etoxilált
Biológiailag lebomló. Módszer: OECD 301B, biológiai lebonthatóság> 60% /28 nap, aerobic.
12.3 Bioakkumulációs képesség Nem
megállapított a keverékre.
Alkilbenzil klorid
Bioakkumuláció valószínűtlen.
Tebuconazol
Bioakkumulációs potenciál alacsony (BCF 78, log Pow: 3,5)
Propiconazol
A terméknek alacsony és közepes a bioakkumulációs képessége.
Ethanolamin
Biokoncentrációs potenciál alacsony (BCF kisebb, mint 100 vagy log Pow 5000
Ethanolamin
talajban való mobilitása magas (Poc 0 és 50 között).
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 10 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
Henry-állandó: 2,45 E-7 atm * m3 / mol.
Megoszlási hányados n-oktanol / víz (log Pow): -1,31 / -1, -1,91 (25 ° C, pH = 7,3)
Megoszlási együttható, talaj szerves szén / víz (Koc): 4,62.
Alkoholok, C12-15, elágazó és lineáris, etoxilált
Megoszlási együttható, talaj szerves szén / víz (Koc):> 5000.
Nátrium-nitrit
Talaj-adszorpció nem várható.
12.5. PBT és vPvB értékelés eredményei
PBT vagy vPvB teszt a keverékre nem megállapított a REACH rendelet XIII.melléklete szerint.
12.6. Egyéb káros hatások
A termék veszélyes lehet a környezetre, ha nagy mennyiségben ömlik ki, a fungicidet tartalmazó komponensek hatása
miatt.
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
13.4. Hulladékkezelési módszerek
a) Ajánlott módszerek az anyagok és szennyezett csomagolások ártalmatlanítására
Veszélyes hulladék. Az előírt személyi védőfelszereléseket viselni kell kezelés és a hulladék összegyűjtése
során, óvni kell a hulladékot a környezetbe való kijutástól. A felhasznált abszorbenst veszélyes hulladékként
kell kezelni. A hulladékot és a szennyezett csomagolóanyagot át kell adni veszélyes hulladék ártalmatlanítására
specializálódott cégnek.
b) Fizikai / kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit
Kerülje az érintkezést savakkal és erős oxidáló és redukáló szerekkel és ammóniával.
c) Szennyvíz ártalmatlanítást akadályozni kell
Hulladékot nem szabad a csatornába engedni.
d) Különleges óvintézkedések bármely ajánlott hulladékkezelésre
Hulladék besorolási javaslat:
alcsoport 03 02 faanyagvédő szer hulladékok
03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb faanyagvédő
Szemetes konténer besorolási javaslat:
Konténerek
keverék maradványokkal
15 01 10* A csomagolás tartalmazhat maradékot, vagy veszélyes
anyagokkal szennyezett
A hulladékkezelés jogi szabályozása:
A 2008/98/EK Direktíva a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről. Ha a keverék és
annak csomagolása hulladékká vált, az utolsó felhasználónak kell hozzárendelni a vonatkozó
hulladékgazdálkodási kódot -Európai Hulladék kód (EWC kód) – a 2000/532 / EK bizottsági határozatnak
megfelelően. Tilos a fel nem használt szer maradékát, a keverékkel szennyezett csomagolóburkolatot élő vízbe,
közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni
vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletben
foglaltaknak kell megfelelnie. A keverék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.
14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
(ADR/RID/GGVSE) IMDG
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 11 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
14.1. UN szám.: UN 3082 UN 3082
14.2. UN helyes szállítási
megnevezés:
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES
FOLYÉKONY ANYAG, N.O.S.
(Alkilbenzil-klorid, N- (3-aminopropil) -N-dodecylpropane-1,3-diamin)
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES
FOLYÉKONY ANYAG, N.O.S.
(Alkilbenzil-klorid, N- (3-aminopropil) -N-dodecylpropane-1,3-diamin)
14.3. Szállítási veszélyességi oszt.: 9 9
14.4. Csomagolási csoport: III III
14.5. Környezeti veszély: YES YES
14.6. Speciális óvintézkedések a
felhasználó részére:
— —
14.7. Ömlesztett szállítás MARPOL
II. melléklete és
IBC Kódex szerint
— —
14.8 Veszély kód (Kemler): 90 90
14.9. Korlátozott mennyiség (LQ): 5 L 5 L
15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1.Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/
jogszabályok
Szabályozó jogszabályok egyes kérdésekben a környezetvédelmi és munkahelyi higiéniai körülmények között. A
törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.
1907/2006 számú Rendelet (REACH) (2006.12.18) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról.
1272/2008 / EK Rendelet (CLP) (2008.12.16) Rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról
528/2012 számú EU Rendelet (2012.05.22) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés:
Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek a keverékre.
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
a) I Változások a Biztonságtechnikai adatlap felülvizsgálata során:
Második verzió. Módosítások: Osztályozás (2., 3., pont) hozzáadott információk 8, 11, 12 és 16. pontban.
b.) I Használt rövidítések és betűszavak
Szilárd ox. 3 Oxidáló szilárd, 3 kategória
Akut Tox. 3, 4 Akut toxicitás 3, 4 kategória
Szem irrit. 2 Szem irritáció 2. kategória
Szem kár. 1 Súlyos szemkárosodás 1 kategória
Bőr korr. 1A Bőrmarás 1A kategória
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 12 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
Bőr korr. 1B Bőrmarás 1B kategória
Bőr irrit. 2 Bőrirritációt 2 kategória
Bőr Érz. 1 Bőrszenzitizáció 1. kategória
STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3 kategória
STOT RE 2 Célszervi toxicitás – 2 kategória
Repr. 2 Reprodukciós toxicitás 2. kategória
Carc. 2 Rákkeltő kategória 2. kategória
Akut vízi 1 Veszélyes a vízi környezetre, 1 kategória
Krónikus vízi 1, 2, 3 Veszélyes a vízi környezetre 1, 2, 3 kategória
LC50 Halálos koncentráció 50 százaléka
EC50 Hatékony Koncentráció 50 százaléka
LD50 Halálos adag 50 százaléka
IC50 Fél max. gátló koncentráció
NPK-P Legnagyobb megengedett koncentráció
PEL Megengedett expozíciós határérték
PBT Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
PNEC Becsült hatás koncentráció
DNEL Származtatott hatást nem okozó
NOEC Nem megfigyelhető káros hatást nem okozó koncentráció
WB Víz alapú
c) Legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások
Az itt található Biztonságtechnikai adatlapot a legjobb tudásunk és az ismert jelenlegi jogszabályok szerint, továbbá
a szolgáltatók által nyújtott információk alapján, különösen az összetevőkre vonatkozólag, állítottuk össze. Az
adatlap tartalmazza a szükséges információkat a biztonságos felhasználásra vonatkozólag, munkahelyi
egészségvédelemi és környezetvédelemi szempontból. Az említett információk a mai ismeretek és tapasztalatok
birtokában, illetve a hatályos jogszabályokkal összhangban kerültek megfogalmazásra. A közölt adatok tájékoztató
jellegűek és az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.
d) Információértékelési módszerek
A keveréket a 1272/2008 / EK rendelet szerint hagyományos módszerrel osztályozzák.
e) Vonatkozó figyelmeztető mondatok:
H 272 Fokozhatja a tűz intenzitását oxidáló hatású.
H 301 Lenyelve mérgező.
H 302 Lenyelve ártalmas.
H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H 315 Bőrirritáló hatású.
H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
H 332 Belélegezve ártalmas.
H 335 Légúti irritációt okozhat.
H 351 Feltehetően rákot okozhat.
H 361d Feltehetően károsíthatja a születendő gyermeket.
H 373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H 400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H 410 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H 411 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H 412 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
BIZTONSÁGI ADATLAP
(1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek szerint a 830/2015 számú EU rendelet által definiált módosítással)
Kiadásának dátuma: 2015. November 12. Oldalszám: 13 / 13
Felülvizsgálati dátum: 2016.Nov. 1. Előző dátum: Verzió: 2.
Termék neve: Bochemit Optimal Forte szintelen
f) Útmutató az oktatáshoz:
A keveréket használó személyzetet oktatni kell a kezeléssel kapcsolatos kockázatokról, az egészségügyi és
környezetvédelmi követelményekről (Mt. módosított vonatkozó rendelkezései). Továbbá meg kell ismertetni őket
a termék veszélyes tulajdonságaival, a foglalkozás-egészségügyi és környezetvédelmi előírásokkal és az elsősegélynyújtási intézkedésekkel (258/2000 számú módosított közegészség védelmi törvény).
g) Javasolt felhasználási korlátozások:
Az 1.2 pontban megadott felhasználási terület csak a legjellemzőbbeket tartalmazza. Speciális felhasználási területen való
alkalmazás a felhasználó felelőssége, azaz ebben az esetben a felhasználóé az egyedüli felelősség a helyi és nemzeti
szabályozások, előírások alkalmazásának betartásáért. A biztonsági információk a terméket a biztonság szempontjából
írják le, és nem tekinthetők a termék műszaki specifikációjának.
A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, a gyártó által kibocsátott biztonsági adatlap alapján állítottuk össze.
Kiállította: Bochemie a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumin, Cseh Köztársaság. Telefon: +420 596 091 111, Fax: +420 596
012 870. e-mail: bochemie@bochemie.cz honlap: www.bochemie.cz. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az
érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

További információk

Tömeg 5 kg


A webshopunkban az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Csak indokolt esetben alkalmazzuk (pl: alapanyag drágulás, technológiaváltás igénye) a már leadott rendelések esetében.
Ilyen esetben mindig egyeztetés történik (írásban és szóban) a webshop és a vevő részéről, a Vevő élhet az elállás jogával.